Ανάκληση αυτοκινήτων PEUGEOT µοντέλο 5008 για έλεγχο και τοποθέτηση ενός σταθερού προστατευτικού στοιχείου νέας γενιάς στο µοτέρ πίσω ηλεκτρικού παραθύρου για την αποφυγή της διείσδυσης νερού.
H Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή ανακοινώνει ότι η εταιρεία ΛΑΪΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., Γενική Αντιπροσωπεία αυτοκίνητων PEUGEOT στην Ελλάδα, σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου, εκτελεί πρόγραµµα ανάκλησης αυτοκινήτων PEUGEOT µοντέλο 5008.
Η ανάκληση αφορά 108 οχήµατα και συγκεκριµένα:

Οι αριθµοί πλαισίου των εµπλεκοµένων οχηµάτων είναι συγκεκριµένοι και βρίσκονται εντός των παρακάτω διαστηµάτων :
· – Από VF30E5FV89S145027 έως και VF30E5FV8ΒS078712
· – Από VF30E5FVAAS187720 έως και VF30E5FVAΒS082410
· – Από VF30E5FW09S154960 έως και VF30E5FW0AS055271
· – Από VF30E9HR8AS266311 έως και VF30E9HR8ΒS103918
καθώς και τα οχήµατα µε αριθµούς πλαισίου VF30E5FS0AS318015 και VF30E9HZHAS122571
Στα εν λόγω οχήµατα, το νερό που περνάει στην πίσω πόρτα µπορεί να διεισδύσει στο µοτέρ του ηλεκτρικού παραθύρου και να προκαλέσει δυσλειτουργίες στο µηχανισµό του.
Μέχρι σήµερα δεν υπάρχει κανένα καταγεγραµµένο συµβάν από τον Κατασκευαστή που να οδήγησε σε ατύχηµα.
Η ενηµέρωση των ιδιοκτητών των ανωτέρω οχηµάτων έχει ήδη ξεκινήσει, µέσω της αποστολής συστηµένης ονοµαστικής επιστολής, µε απόδειξη παραλαβής από την ΛΑΪΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. προς τους κατόχους των κυκλοφορούντων εµπλεκοµένων οχηµάτων µε την οποία καλούνται να έρθουν σε επαφή µε τον Επίσηµο Έµπορο ή τον Εξουσιοδοτηµένο Επισκευαστή PEUGEOT της επιλογής τους, προκειµένου να προχωρήσουν στην προβλεπόµενη από τον Κατασκευαστή επέµβαση.
Στα οχήµατα που δεν έχουν ακόµη πωληθεί, η παραπάνω επέµβαση γίνεται στις εγκαταστάσεις προετοιµασίας νέων αυτοκινήτων της ΛΑΪΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ή του Επίσηµου ∆ικτύου της, πριν από την παράδοσή τους στους πελάτες.
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν µε την εταιρεία ΛΑΪΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. στο τηλέφωνο 210 5761101.