Η Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή ανακοινώνει ότι η εταιρεία Αδελφοί Σαρακάκη ΑΕΒΜΕ, επίσηµος εισαγωγέας και διανοµέας των αυτοκινήτων HONDA στην Ελλάδα, σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου, εκτελεί πρόγραµµα ανάκλησης αυτοκινήτων HONDA µοντέλο CRV.

Η ανάκληση αφορά 3568 οχήµατα, έτους κατασκευής από το 2002 έως και το 2004, στα οποία ενδέχεται στις τερµατικές επαφές του διακόπτη µεσαίας σκάλας φώτων, λόγω κίνησης εξαιτίας κραδασµών, να δηµιουργηθεί υψηλότερη αντίσταση ρεύµατος, µε αποτέλεσµα τα µεσαία φώτα να µην ενεργοποιούνται.

Μέχρι στιγµής δεν έχει αναφερθεί καµία περίπτωση ατυχήµατος, που να σχετίζεται µε το
συγκεκριµένο θέµα.

Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχηµάτων, θα ενηµερωθούν εγγράφως µέσω συστηµένης επιστολής, ώστε να προσέλθουν στα κατά τόπους εξουσιοδοτηµένα συνεργεία της HONDA για να γίνει προληπτικός έλεγχος και εάν χρειάζεται αντικατάσταση του διακόπτη φώτων, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν µε την Τεχνική ∆ιεύθυνση της εταιρείας Αδελφοί Σαρακάκη ΑΕΒΜΕ στο τηλέφωνο 210 3483602 ή µε το Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών της στο τηλέφωνο 2103483784 ή µέσω e-mail στη διεύθυνση: info@saracakis.gr.