Η Honda Motor Co., Ltd. Δημοσίευσε την Περιβαλλοντική Ετήσια Έκθεση 2012 για τη Honda (έκδοση στην Ιαπωνική γλώσσα), συνοψίζοντας τα αποτελέσματα  των περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών της εταιρίας για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Μαρτίου, 2012, καθώς και στόχους για το τρέχον οικονομικό έτος που λήγει στις 31 Μαρτίου, 2013. Για να αντιμετωπίσει θέματα κλιματικής αλλαγής και ενέργειας, τα οποία θεωρεί ως τα σημαντικότερα στη διαχείριση της εταιρίας της, η Honda έχει θέσει στόχους για μείωση των εκπομπών CO2 από μοτοσικλέτες, αυτοκίνητα και power products που πουλά σε όλο τον κόσμο. Επιπλέον, στο πλαίσιο των προσπαθειών της να ελαχιστοποιήσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των εταιρικών δραστηριοτήτων της στην Ιαπωνία, η Honda έχει καταρτίσει μεσοπρόθεσμα σχέδια για περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες σχετικές με εταιρικές δραστηριότητες. Στην έκθεση της, η Honda παρουσιάζει μία μεγάλη ποικιλία πληροφοριών, όπως στόχους και σχέδια και την πρόοδο που έχει σημειωθεί κατά τη διάρκεια του προηγούμενου οικονομικού έτους.

 

Η Περιβαλλοντική Ετήσια Έκθεση που δημοσιεύεται κάθε χρόνο από το 1999 και φέτος βρίσκεται στην 15η έκδοσή της, αποτελεί αφενός μία ετήσια έκθεση για τους στόχους και την πρόοδο των περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών με βάση την Περιβαλλοντική Δήλωση της Honda από το 1992, αφετέρου ένα εργαλείο επικοινωνίας για τη συλλογή πληροφοριών και σχολίων από διάφορους ανεξάρτητους φορείς σχετικά με τις περιβαλλοντικές πολιτικές και πρακτικές της Honda.

Τα κύρια επιτεύγματα σύμφωνα με την αναφορά για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 είναι τα εξής:

  • Πρόοδος συμμόρφωσης με τους στόχους παγκόσμιους εκπομπών CO2 μέχρι το 2020

・Παγκόσμιος μέσος όρος εκπομπών CO2 από τα προϊόντα Honda

Στόχοι 2020

Πρόοδος Οικ. έτους που έληξε 31 Μαρτίου, 2012

(έναντι οικ. έτους που έληξε

31 Μαρτίου, 2001)

(έναντι οικ. έτους που έληξε 31 Μαρτίου, 2001)

Προϊόν Αυτοκίνητα

Ανά g/km

Μείωση 30%

             Μείωση 9,5%
Μοτοσικλέτες

Ανά g/km

Μείωση 30%

           Μείωση 24,1%
Προϊόντα ισχύος

Ανά kg/hour

Μείωση 30%

           Μείωση 13,5%

Μεσοπρόθεσμα σχέδια (FY2012-FY2014) για περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες σχετικές με εταιρικές δραστηριότητες και η πρόοδος που έχει σημειωθεί κατά τη διάρκεια του οικ. έτους που έληξε 31 Μαρτίου, 2012

Περιβαλλοντικά θέματα

Τομέας

Στοιχείο

Πρόοδος Οικ. Έτους που έληξε 31, 2012

(έναντι ετήσιου στόχου)

Κλιματική αλλαγή / θέματα ενέργειας

Εταιρικές δραστηριότητες *1

Εκπομπές CO2

Μείωση 4,9%

Logistics

Εκπομπές CO2

Μείωση 18,4%

Ανακύκλωση πόρων /

Υδάτινοι πόροι

Εταιρικές δραστηριότητες *1

Απόβλητα

Αύξηση 9,8%

Απόβλητα Υγειονομι-κής Ταφής

Επίτευξη μηδενικών αποβλήτων υγειονομικής ταφής για όλες τις εργασίες

Προϊο-ντική ανακύ-κλωση

Αυτοκίνητα

Ποσοστό ανακύκλω-σης ASR

93,3%

Μοτοσικλέτες

Ποσοστό απόδοσης ανακύκλω-σης

87,7%

Εταιρικές δραστηριότητες *1

Χρήση νερού

Μείωση 18,9%

Επικίνδυνες ουσίες

Παραγωγή

Εκπομπές VOC

Μείωση 42,4%

*1 Honda Motor Co., Ltd., Honda R&D Co., Ltd., Honda Engineering Co., Ltd. και Honda Access Corporation

*2 Περιλαμβάνονται εταιρίες που αναφέρονται παραπάνω (*1) και συνεργαζόμενες εταιρίες προμηθευτών στον τομέα προμηθειών στην Ιαπωνία